Close

ƏSRİN LAYLASI. "Sevsən məhəbbətlə ehtiyatlı ol"

YAŞADA  BİLMƏDİK…

Qarşımda məktublar, - qulağım səsdə,
Durub qalaq-qalaq kitablar kimi.
Sözlər fəsil-fəsil başımın üstə
Yağır yağış kimi,
Yağır qar kimi…

Hər kəlmə altında doğma nəfəs var,
Yenə hiss edirəm, -
Üzümə dəyir.
Özü yaxşı bilir, mənəm günahkar,
Gileylənməyir?

Titrəyir dodağı,
Dinir ürəyi,
Vurur əvvəlkitək köksünün altda.
Qəlbinə baxıram,
Çatışmır nəyi, -
Yaşayır yenə də əvvəlki adda.

Keçib aylar-illər hey cərgə-cərgə,
Tale gör haçandır ayırıb bizi.
Nəbzimə baxıram,
Nəbzimlə birgə
Döyünür ürəyi, titrəyir nəbzi.

Nə bildik,
Nə də ki, qərara gəldik,
Mənalı olacaq günlərin hansı.
Ötürdük günləri,
Biz elə bildik,
Hələ qabaqdadır ömrün mənası.

Nə kağız saralıb,
Nə söz pozulub,
Bu hikmət önündə əsir bədənim.
Hər kəlmə qarşımda bir insan olub,
Yapışıb hakimtək yaxamdan mənim.

Sətirlər ardından boylanır gözlər, -
Niyə kövrəlibdir,
Niyə dolubdur?
Dünənki mehriban
Mənalı sözlər
Bu gün neştər olub, bir ox olubdur.

Neçə gün yaşadır, hər sətir birdən, -
Hər kəlmə dalında bir ünvan yaşar.
Bəlkə onun üçün oxuyuram mən,
Nə bir əvvəli var,
Nə bir sonu var.

Hər sözə yaxşı bax, mənasız bilmə,
Hər sözdə bir dünya, bir aləm yatır.
Onunçün gözümdə o, kəlmə-kəlmə
Ucalır, böyüyür, indi boy atır.

Kəlmələr müqəddəs,
Sətirlər təmiz,
Biz başa düşmədik,
Yaşadıq hədər.
Məktublar yaşadan məhəbbəti biz
Yaşada bilmədik məktublar qədər.

Bizdən xoşbəxt olan, deyirdin kim var,
Bir vaxt sevgimizi alqışlamısan.
Qəlbi bircə dəfə bağışlayarlar,
Qəlbi neçə dəfə bağışlamısan?

"Məni atacaqsan" deyirdin dünən
Bu gün kim ayrıldı,
Kim kimi atdı?
Eşqimlə ucaldım,
Sən oldun enən,
Eybi yox, mənimçün bu da həyatdı.

İllər ötüşsə də,
Sənin adını
O günlər bağlayır mənim adımla.
Sən məndən almışdın ürək odunu,
Kimi odlayarsan mənim odumla?

Məni yada salsan,
Bilərsən bir az,
Sözlərim qəlbimdir, səsimdir mənim.
Yaxşı yol,
Gedəni saxlamaq olmaz,
Öz eşqim, öz sevgim bəsimdir mənim.

Qaralır axşamım,
Doğur səhərim,
Dünya nur geyinir məhəbbətimdən.
Sadiqdir, özümtək xatirələrim,
Onları yenidən yaşayıram mən.

Əgər qarşılaşsaq adi bir gündə,
Necə baxacağıq,
Necə, göz-gözə?
Mən yaxşı bilirəm,
İlk görüşdən də
Çox çətin olacaq o görüş bizə.

Sənsiz bu yerləri gəzə bilmirəm,
Səninlə gəzmişəm axı həmişə.
Qəfil ayrılığa dözə bilmirəm,
Mən necə dözərəm qəfil görüşə?!

Bir vaxt dost-tanış da deyərdi bizdən,
Niyə bağlanmışdı onda gözümüz?
Yer, göy qəm geyəndə həsrətimizdən,
Bəs nə geyməliyik indi özümüz?

Həyatda nə desən tapılır bizə,
Vaxt gələr, olarıq evli, uşaqlı.
Açıqdır hər yerdə qapılar bizə,
Lakin eşqimizin qapısı bağlı.

Kəsdik görüşləri, gediş-gəlişi,
Araya qarışıb,
Arada itdik.
Bəxtin nə günahı, bəxtin nə işi,
Açıq qapıları özümüz örtdük.

Saçında iz qalıb,
Keçsə də illər,
Mənim əllərimdən saçaq-saçaqdır.
Sənin saçlarına toxunan əllər
Mənim əllərimə toxunacaqdır.

İnana bilmirəm yadından çıxsın,
Tezcə unudasan mənim səsimi.
Qoyma gözlərinin içinə baxsın,
Yoxsa gözlərində görər əksimi.

Bir gizli dalğa var, yatır sinəndə,
Oyansa dünyanı oyadacaqsan.
Özün istəsən də, istəməsən də,
Doğma sahilinə qayıdacaqsan.

 

QIRILA-QIRILA

Nə "hə" dedi, nə "yox" dedi,
Heç bilmədim fikri nədi.
Mənə baxıb gülümsədi,
Güldüm qırıla-qırıla.

Gözlərində gözüm qaldı,
Yanağında üzüm qaldı.
Ürəyimdə sözüm qaldı,
Qaldım qırıla-qırıla.

Hər qayanın daşını mən,
Çox görmüşəm aşını mən.
Bu gözəlin yaşını mən
Bildim qırıla-qırıla.

Oxumuşdum mən könlünü, -
Sevgidən dən-dən könlümü,
Vaxtsız o sevən könlünü
Aldım qırıla-qırıla.

Çox çalışdım çək-çökrünə,
Bələd idim hər zikrinə.
Bu gözəlin mən fikrinə
Daldım qırıla-qırıla.

Soruşmadım mən yaşını,
Qəlb evinin sirdaşını.
Yanağından göz yaşını
Sildim qırıla-qırıla.

Bilmək asan, gülmək asan,
Qalmaq asan, almaq asan.
Birdəfəlik ölmək asan,
Öldüm qırıla-qırıla.

 

SEVGİ  OLSA…

Şimşək olsa, göydə bulud şaqqıldar,
Durna olsa, qatar-qatar qaqqıldar.

Yağış olsa, çöllər yaşıl danışar,
Lalələri köz-köz olub alışar.

Bahar hüsnü bənövşəsiz nə olar?!
Döşdə nərgiz nə açılar, nə solar.

Qış olmasa, nahaq yerə qarlama,
Qar olmasa, qış ömrünü korlama.

Sevgi yoxsa, nəyə gərək göyçəklər,
Sevda olsa, qışda bahar çiçəklər.

Günəş olsa, nur-nur yanar şəfəqlər,
Sevgi olsa, insan özü şəfəqlər.

 

BAHAR  ALDATDI  MƏNİ

Çəməndə çiçək gördüm
Çiçəklərin içində.
Mən çiçək görməmişdim
Bu boyda, bu biçimdə.

Əlləri zanbaq gülü,
Saçları nərgiz deyil?!
Saçlarının hər teli
Odlu məhəbbət deyil.

Yanaqları qırmızı -
Lalələrdən qəşəngdir.
Çəməndə çöllər qızı
Çiçəklərdən çələngdir.

Bir odlu nəğmə yanır
Gözlərinin içində.
Şöləsi yandırmışdı
O, yanımdan keçəndə.

Mən ona toxunmadım,
Qorxdum solar ləçəyi.
Dedim, çəmənə qalsın
Çəmənlərin göyçəyi.

Birdən gördüm o qızdı,
Məhəbbət sevdasıyla
Başımı qatdı mənim.
Məni aldadammazdı,
Bahar aldatdı məni.

 

LALƏ  MƏHƏBBƏTİ

Keçdi bu yaylaq da səndən aralı,
Mənim qara bəxtim yenə yatırdı.
Lalələr durmuşdu köksü yaralı,
Lalələr hüsnünü xatırladırdı.

Bəlkə də məhəbbət, sevda başında
Közərə-közərə belə yanırdı.
Hər lalə həsrətdən qaya qaşında
Məşələ dönmüşdü… alovlanırdı.

Qalxdım, mən onlara yaxınlaşdıqca,
Nə əlim yetişdi, nə ünüm çatdı.
Köksümdə məhəbbət aşıb-daşdıqca,
Dırmaşdım, bir az da həvəsim artdı.

Şər düşdü, döşlərdə Günəş batmadı,
Alışdı lalələr… unutdum qəmi.
Ha getdim, onlara əlim çatmadı,
Sevgimə əllərim çatmayan kimi.

Dolaşdım gecənin mən yarısında,
Yatmışdım, yuxudan oyandım sanki.
Dayandım dağların tən yarısında,
Məhəbbət yolunda dayandım sanki.

Axşam sazağında qaya başında
Soyuqdan, elə bil, donmuşdu lalə.
Yoxsa bir sevda var onun başında,
Belə qərib-qərib durmuşdu lalə?

Bir az da dırmaşdım,
Dəydi nəfəsim,
Qız kimi qızardı, köksü açıldı.
Nəfəsim küləktək əsdi bir əsim,
Kövrək ləçəkləri göyə uçurdu.

Dolandı havada ləçək iz kimi,
Başımı, elə bil, dumanlar aldı.
Sanki bu ləçək də sevgimiz kimi,
Yellənib, havadan asılı qaldı.

Onu kim qoparmış, onu kim dərmiş?
Tökülüb ləçəyi, düşüb yarpağı.
Sən demə, həsrətdən qönçələnirmiş
Lalə məhəbbəti, lalə yanağı.

Yoxsa qismət deyil səadət ona,
Mehri, məhəbbəti qalır ürəkdə.
Sehirli bir sirdir bu ülfət ona,
Yetişmək də çətin, yetişməmək də.

Bəlkə qənimidir vüsal, qəmidir,
Lalə ürəyinə heç kim yatmayıb.
Məhəbbət özü də qönçə kimidir,
Ona nə qədər ki, əlin çatmayıb.

Uzanan həsrətlə bir eşqin əli
Gendə alovlanıb, çiçək açarmış.
Mən indi bildim ki, dağlar gözəli
Niyə nazlanırmış, niyə qaçırmış.

 

GƏLİN  SAĞDIŞA  BAXDI

Məclis sevinc içində,
            Evlənənlər eşqinə…
Oturmuşdu kədərli
            Bəylə gəlin yanaşı.
Elə qızışmışdı ki,
            Masabəyinin başı,
Danışırdı, dinirdi
            Sevgidən dönə-dönə.
Bircə anın içində
            Badələr dilə gəldi,
Badəm yerində dondu,
            Baxıb köksümü dərdim.
Sağlıq - səadət deyil, -
            Masabəyi bilmədi,
Sağlıq xoşbəxt etsəydi,
            Yüz sağlıq söyləyərdim.
Aləmi silkələyib,
            Qaldırsan da dünyanı,
Bir ağızdan Yer üzü,
            Danışsa, ötsə dil-dil,
Dünya neyləyə bilər, -
            Sağlıq səadət deyil.
Günəş də qızdırammır,
            Ürək qızdırmayanı.
Düşünürmü qudalar?
            Düşünürəm bayaqdan,
Bir mən yandım, bir də tar,
            Toy günündə - bu vaxtı.
Ürəyimdə bir ağrı,
            Seyr elədim uzaqdan
Gəlin bəyə baxmadı,
            Gəlin sağdışa baxdı.

 

TƏLƏSİR  HAMI,  GECİKİRİK  BİZ

Günləri, ayları yaşayırıq biz,
İllər bir-birinə calanır, çatır.
Yaş ötür, baxırıq, bizdən xəbərsiz
Hər kəsin qəlbində bir ünvan yatır.

Bir bulaq başında
Gözləri yolda,
Bir gözəl dayanıb, bükər boynunu.
Keçirik yanından, düşməyir yada,
Qanrılıb,
Uzaqdan görürük onu.

İnsanlıq dünənlik, bugünlük deyil,
Hələ nə olacaq bilmirik sabah.
Sən yola düşmüsən vaxtından əvvəl,
Mənsə gecikmişəm vaxtından qabaq.

Sevgi ömrümüzün hay-harayından
Elə səssiz keçib,
Səmirsiz keçib.
Bir də görmüşəm ki, qəlb sarayından
Silinməz,
Pozulmaz dərin iz keçib.

Hamı öz eşqinə mənalı baxır, -
Bəzən bu yollardan keçməyir mətin.
Sevgi yollarının hicranı ağır,
Sevgi yollarının vüsalı çətin.

Sonsuzdur
Dünyada insanın kamı,
Ondan nə doyuruq,
Nə keçirik biz.
Elə bil, həyatda tələsir hamı,
Elə bil, həmişə gecikirik biz.

Deyirlər, bir düşün, fikirləş bir az,
Olur sevənlərin gözləri bağlı.
Deyirlər, şəhərlə kəndinki tutmaz,
O şəhərli qızı, sən kəndçi oğlu!

Mənim ayaqlarım dağlarda gəzib,
Onun saçlarını xəzri darayıb.
Dəxli yox, mən harda,
O harda gəzib,
Könlüm onu seçib, onu arayıb.

Ayrı təbiətdə yaşasaq da biz,
Onun təbiəti tutub qəlbimi.
Deməyin ayrıdır təbiətimiz,
Xəzər də əzizdir dağ çayı kimi.

Ulduzlar alışar, sinəmə enər,
Səhərim onunla açılan zaman.
Bəlkə də Yer üzü Günəşə dönər-
İki təbiətin qovuşmasından.

Zirvə dalğaların tutar əlindən,
Tufanlı dalğalar çətində qalsa.
Fırtına buludun aşar belindən,
Əgər ki, dənizə arxa dağ olsa.

Birdir xəritədə torpağın adı,
Birdir bu yerlərin payızı, yazı.
Bir fərq var;
Torpağın iki övladı,
Mən - zirvə qartalı, o - dəniz qızı.

Dərələr istəsə səngərə dönər -
Ləpələr arandan yaylağa dönsə.
İldırım bir misri qılınca dönər,
Dağların şimşəyi dənizdə sönsə.

 

BİR  QIZ  AĞLAYIR

Qılınctək qınından sıyrılır gecə,
Nə vaxt ki, gün kimi məhəbbət batır.
Hər insan qəlbində sakit, gizlicə
Qıvrıla-qıvrıla bir sevgi yatır.

Elə bil, çay kimi quruyuruq biz,
Sevgisiz, dünyadan yarımayırıq.
Dünyanı alovdan qoruyuruq biz,
Lakin məhəbbəti qorumayırıq.

…Doğranır ürəkdən o, dilim-dilim,
Eşqi sinəsini yarır, dağlayır.
Nə qədər uzatsam, çatmayır əlim,
Deyirəm yad kimi: bir qız ağlayır.

Onun qəlbindədir gizlidir yaşı,
Baxır, köks ötürür damla yerinə.
Dumanlar içində itsə də başı,
Sadiqdir o gözəl yenə ərinə.

Od yanır gözlərin zil  qarasında,
Quruyub göz yaşı, silməyir o qız.
Qalıbdır od ilə, su arasında:
Yansınmı? Sönsünmü? Bilməyir o qız.

Çatlayıb dodağı, quruyub dili,
Qovrulur məhəbbət ocağında o.
Onu elə tutub hicranın əli, -
Çırpınır quş kimi qucağında o.

Nəmli gözlərini gizli silir ki,
Görüb deməsinlər: bir qız ağlayır.
O bəlkə bilməyir, elə bilir ki,
Eşqə, məhəbbətə yalqız ağlayır.

Deyirlər, tutulur sevənin gözü,
Sinədə bir ürək coşur, çağlayır.
Qoymur ağlamağa kişilik bizi,
Ağlayır, hardasa bir qız ağlayır.

 

MƏN  ELƏ  BİLİRDİM…

Mən elə bilirdim dalımca əllər
Titrəyə-titrəyə yellənəcəkdir.
Burula-burula burulğan tellər
Əllərin içində sellənəcəkdir.

Mən elə bilirdim hələ yoldadır
Qatar pıçıltısı, 
Qatar söhbəti.
Mən elə bilirdim məni aldadır
Qəlbimin "ötərgi" ilk məhəbbəti.

Mən elə bilirdim məndən ötəri
Dağların başını boran, qar alıb;
Çiçəklər ülkəri, 
Güllər ülkəri,
Yasəmən göyərib, 
Nərgiz saralıb.

Mən elə bilirdim dağlarda lalə
Mənsiz qəmli-qəmli közərir, yanır;
Açılan səhəri demirəm hələ,
Quşlar mənim üçün erkən oyanır.

Mən elə bilirdim çinarlar kimi
Ucala-ucala boy atmaq olar;
Hamının qəlbində düz ilqar kimi
Məhəbbət ülkəri oyatmaq olar.

Mən elə bilirdim sevda yolları
Məhəbbət - məhəbbət,
Vüsal - vüsaldır.
Mən elə bilirdim sevgi qolları
Məni sevə-sevə qoynuna aldı.

Mən elə bilirdim göydə ulduzun
İşığı məndədir,
Nuru məndədir.
Mən elə bilirdim bir gözəl qızın
Qəlbinin arzusu,
Yeri məndədir.

Bir ümid gərəkdir uca dağ üçün,
Həyatı, insanı demirəm hələ,
Mən elə bilirdim…
Yaşamaq üçün
Elə bilməsəm də,
Mən elə biləm.

 

ƏVVƏL  NECƏ  VARAM…

Sən görüş yerində ləngi bir az da,
Bu axşam o yerə gələcəyəm mən.
Mütləq üzümüzə gələn bu yazda,
Nəmli gözlərini siləcəyəm mən.

Gəncliyin ömrünü aşa-aşa da,
Ürək o ürəkdir qarlı qışda da.
Əgər mən qocalsam, lap yüz yaşda da,
Yenə də qədrini biləcəyəm mən.

Hələ nə qüssələn, hələ nə unut,
Dolma səhər-axşam sən bulud-bulud.
Demə, gənclik ötdü, dəyişib Davud,
Əvvəl necə varam, eləcəyəm mən.

 

CIĞIR

Yenə həmin cığır
Qarşıma çıxır,
Yanıram,
Başımdan duman, çən keçir;
Bir vaxt sevgimizi daşıyan cığır
İndi ürəyimdən, sinəmdən keçir.

 

BİR NƏĞMƏ  İTİRMİŞƏM…

Bir nəğmə itirmişəm,
Çalardım səhər-axşam.
Yer üzü dolu nəğmə…
Mən nəğməsiz qalmışam.

Yer üzü nəğmə dolu,
Bəlkə seçim birini.
Ya da axtarıb tapım
O nəğmənin yerini.

Bir sevgi həsrətiylə
Könlüm yanır, qaralır.
Bir nəğmə həsrətiylə
Xatirələr saralır.

Bir sevgi həsrətiylə
Gah boşaldım, gah doldum, -
Bir nəğmə həsrətiylə
Bir kövrək nəğmə oldum.

 

MƏHƏBBƏT  ÖMRÜ

Osman Sarıvəlli və həyat yoldaşı Sayalı xanıma.

Bir ana görmüşdüm
Anam yaşında,
Bir qoca görmüşdüm
Atamdan böyük:
Sanki yuvalanıb duman başında
Oğul-qız böyüdüb onlar bir bölük.

Qocalar -
Dəryada bir qoşa gəmi,
Su kimi durulub - bulanırdılar.
Onlar bir-birinin,
Pərvanə kimi,
Necə də başına dolanırdılar.

Qarı nəsə dedi yorğun ərinə,
Onu ağır işdən çəkdi, ayırdı.
Mənə elə gəldi,
Biri-birinə
Qocalar məhəbbət pıçıldayırdı.

Gileyli deyillər hər ötən gündən,
Gördüm, bulaq kimi aşıb-daşırlar.
İllər ötüşdükcə,
Eşqin gücündən,
Mənə elə gəldi, cavanlaşırlar.

Kimdir cavan qalan qoca dünyada?
Kimi kim unudar,
Kim yad eyləyər?
Məhəbbət insanı yüz yaşında da,
Bir daha inandım, Fərhad eyləyər.

İnsan öz ömrünü verməsə bada,
Heç zaman yolundan geri dönməyir.
İşə bax, insanın yüz yaşında da
Qəlbində ilk eşqin odu sönməyir.

Həyatda iki qəlb doğmasa, birsə,
Elə bil, bir ildir - bir anın ömrü.
Kim ki, yüz yaşında sevə bilərsə,
Məhəbbət ömrüdür - insanın ömrü.

 

ÜRƏKLƏ  OYNAMAQ  OLMAZ

Fikrini bilmirəm, -
Qəlbimdə yatır.
Hicranın qəlbimi yaman göynədir.
Əgər sevirsənsə, sevgi başqadır,
Əgər sevməyirsən, bu oyun nədir?

Ömrün həm bozuna,
Həm də ağına
Dözərəm,
Heç zaman talan olmasa.
Hazıram yüz belə şıltaqlığına,
Əgər sevgimizdə yalan olmasa.

Məhəbbət yolunda
Bir ömrü bada
Verərəm,
İnan ki, bu yalan deyil.
Məhəbbət nə qədər əziz olsa da,
Məhəbbət heç zaman oyun sevməyir.

Qəlbin alovlansa əgər yenə də,
Onda sözlərimə qulaq as, bir az:
Ürək bir mərmidir yatıb sinədə,
Ürəklə od ilə oynamaq olmaz.

Başlayıb bir ömrün məhəbbət yaşı,
Baxmayın saçıma, yaşıma mənim.
Çağırın dostları, yadı, tanışı,
Sevənlər yığışsın başıma mənim.

Süfrəyə ən böyük badələr düzün,
Bu gün məhəbbətdən söhbət eyləyək.
Süzün, qəlbinizi badəyə süzün,
Eşqə qəlbimizlə bir sağlıq deyək.

Danışmaq istəyən vardırsa,
Bir az
Dinib danışmasın, bu gün mən dinim.
Əsla bu sağlığa əlavə olmaz,
Bütövdür sevgimtək sağlığım mənim.

Çox şey bilməsəm də, mənə bəllidir,
Sevgi badəsinə ürək nə qatıb.
Məhəbbət bir badə şərab deyildir,
Onu içməyəsən, bir qurtum dadıb.

Badələr həsrətdir, hicrandır… hər nə…
Almasın badəni şirin seçənlər.
Bu gün badələri alsın əlinə
Axır damlayadək sağlıq içənlər.

             •••
Nə edim səadət nəsibin olsun,
Bu gün ayrılasan düşüncələrdən.
Mənim xoşbəxtliyim bir yana qalsın,
Sənin taleyini düşünürəm mən.

Demirəm alışma
Sən öz-özünə,
İstərəm gözlərin yerində gülsün.
Həyatda o ürək gərəkdir mənə
Vaxtında köksünü yandıra bilsin.

Göyləri
Qarşına endirərəm mən.
Günəşi
Gözündə yandıraram mən,
Kül olma, çalış!
Alışsan,
Su olub söndürərəm mən,
Təki sən alış!

Gör nə vaxtdan bəridi
Yanırdı için-için.
Bu yer onun yeridir,
Gəlmişdi yeri üçün.
Bu yer onun yeridi,
Qayıtmışdı geriyə.
Elə bil ki, lal idi,
Bilməyirdi nə deyə.
Daş kimi dayanırdı
Xəyal yerin içində.
Ürəksə çırpınırdı
Fikirlərin içində.
O baxırdı kənardan,
Gözlərini döyürdü.
O danışa bilmirdi,
Ürəyində deyirdi,
"Bu yer mənim yerimdi".
Bu yer onun, elə bil,
Söhbətiydi, sözüydü.
Bu yer ona yad deyil,
Bu yer görən gözüydü.
Başqasına vermişdi
İşığını - közünü.
Bəs kənardan nə işdi
Seyr edirdi özünü.
O, səhərdən bəridi
Dayanmışdı, susurdu.
Bu yer onun yeridi, -
Yer üstündə küsürdü.
Yanındakı bilmirdi
O yanıb-alışırdı,
İndi o, yeri üçün
Qəlbində danışırdı.
Oturmuşdu önündə,
O indi qonaq idi.
Yer durmuşdu önündə,
O, yerdən uzaq idi.
Dünyadan keçərdi o,
İndi üzü bəriydi…
Dünən yer seçirdi o…
Bu yer onun yeriydi.

 

SEVGİDƏ  TƏLƏSMƏYİN

A qızlar, sevgidə tələsməyin siz,
Sevgi kəməndini sizə tez atır.
Sizin qəlbinizdə sizdən xəbərsiz
Sevilə-sevilə bir sevgi yatır.

Yolumdan ayrılıb mən çaşsam əgər,
Doğru sözlərimdir, eşidin bunu;
Sizin birinizə yanaşsam əgər
Hardasa bir oğlan bükər boynunu.

Ömrün ən müqəddəs arzularına,
Niyə tələsirsiz?
Yoxsa çaşıbsız?
Mən namərd demirəm başqalarına,
Nə yaxşı mənimlə qarşılaşıbsız.

Həyatın hesabsız hay-harayından
Ömrə bir hay düşür, bir haray düşür,
Yadda saxlayın ki, sevgi payından
Həyatda hərəyə bircə pay düşür.

Gizlicə qovrulub hey için-için,
Kim isə ömrünü açar səhərsiz…
Hələ tələsməyin,
Hər birinizçün
Bir oğlan yol gəlir sizdən xəbərsiz.

İllərin üstündən illər aşdıqca,
Zamanın hökmündə elə çaşıram.
Böyüyüb siz mənə yaxınlaşdıqca,
Yaş ötür, mən sizdən uzaqlaşıram.

A qızlar, sevgidə tələsməyin siz,
Sevgi kəməndini sizə tez atır.
Sizin qəlbinizdə sizdən xəbərsiz
Sevilə-sevilə bir sevgi yatır.

Ömrünün yazını, sevgi çağını
Yaşım silkələyib, salıb əlimdən.
Ömrümün subaylıq sultanlığını
Oğlumun gəlini alıb əlimdən

Qızlar bulağından bir gün içəndə,
Kiminsə qəlbini siz ovlarsınız.
Sabah qapınızdan gəlib keçəndə,
Məni yox, oğlumu haraylarsınız.

 

MƏN  SƏNƏ  DEMƏDİM…

Böyük dəryalara axıram, inan,
Mənim məhəbbətim dənizdir, dəniz.
Hamıya bir gözlə baxıram, inan,
Hamı mənim üçün əzizdir, əziz.

Hamıya ehtiram, hamıya hörmət!
Qəlbimin istəyi yaman böyükdür.
Səndə mənə olan sonsuz məhəbbət
Təmiz vicdanıma inan ki, yükdür.

Gözümə süzülür gözünün qəmi,
Ürəyim çırpınıb əsir yerində…
Açsan ürəyimi bir kitab kimi,
Hamını görərsən sətirlərində.

Bu vicdan əzabı beynimi didir,
Bilirəm saçına niyə düşüb dən.
Axı, mən nə edim, təqsirim nədir?
Mən sənə demədim məni sevginən.

 

İSTƏK

Düzünü danışsam kimsə nə deyər,
Bir ömür qoymusan ömrümün üstə.
Sən məni istəmək
İstəsən əgər
Sən məni istəmə
Özünü istə.

•••
Arzular təptəzə, diləklər yeni,
Uzun yollar durur qarşıda hələ.
Deyirəm, nə yaxşı kəşf etdim səni,
Mən səni…
Mən səni bilməzdim belə.

Nə olsun həyatda deyib-gülürdüm,
Heç vaxt sevinməzdim, gülməzdim belə.
Mən səni oxunmuş kitab bilirdim,
Mən səni…
Mən səni bilməzdim belə…

 

SƏNİN  MƏHƏBBƏTİN

Gördükcə o köhnə vüsal yerini,
Alışır, 
          od tutur ürəyim, düzü.
Bir vaxt yandırardıq özgələrini,
İndi həsrətimiz yandırır bizi.

Yazıldı ömrümə o günün adı,
Qəlbim
Pozulmayan xəyalı dinlər.
Bəlkə də bu görkəm daha yaxşıdı,
Lakin o zamanlar… 
                  əfsus, o günlər.

Ömrə     gör nə boyda zaman yazıldı,
Yaxşı ki, 
         biz ondan bir qönçə dərdik.             
Günlər qəlbimizə     yaman yazıldı,
Axı, yazılmasa biz nə edərdik?

Həyatda çox şeyi yalan ediblər,
Demişəm nə yaxşı məhəbbət varmış.
Görmüşəm,
Dünyanı talan ediblər,
Bilməzdim məhəbbət talan olarmış.

Harada istəsəm onu görərəm,-
Hər əsr yaşadı, oldu məhəbbət.
Məcnundan çox yandı eşqinə Kərəm,
Dedilər: "Məcnunla qaldı məhəbbət ".

Bir günlük ayrılıq sanki il eylər,
Bəlkə bu illər də dandırır məni.
Məhəbbət insanı axı kül eylər,
Bəs niyə həmişə yandırır məni?

Göylər ayrılıqdı, hələ yerdəyik,
Unudaq kədəri, unudaq qəmi.
İndi hər ikimiz bir şəhərdəyik,
Olmuşuq bambaşqa planet kimi.

 

MƏHƏBBƏT  YAŞI

Məhəbbət baxışı,
Sevgi təlaşı
Nə bir söz eşidir,
Nə bir söz deyir.
Məhəbbət gözünün bulanan yaşı,
Aylarla, illərlə durulan deyil.

 

ARXA

Fikirlər gecəni oyaq eyləyib,
Elə bil, yuxunu çəkdilər dara.
Əzizim,
Çiynimi dayaq eyləyib
Qəlbimi köçürdüm ağ varaqlara.

Açıb varaq-varaq arzularımı,
Əgər inciməsən bir söz deyərdim:
Kaş arxa olaydın,
Misralarımı
Qarlı zirvələrə həkk eləyərdim.

 

MƏNƏ  YALAN  DANIŞ

Demək, aldatmısan sən məni bir vaxt,
Yalanın neştəri
Sinəmdən vurmuş.
Bu nədir,
Dünyanın işinə bir bax:
Həyatda yalanla sevmək olurmuş…

Bu yolda borana,
Qara düşmüşəm,
Eşqim bir tufanlı mavi dənizdir.
Sadiqəm.
Görürsən, necə sevmişəm?
Sənin yalanın da mənə əzizdir.

Kim sevər mənimtək,
Vurular bu gün.
Sevgidən yaranan sanki quşam mən.
Sənsiz qanadlarım qırılar bu gün,
Bir kövrək qanadlı qaranquşam mən.

Qoşa keçdiyimiz yolları bu gün
Keçmə belə asta, belə asan sən.
İnansam,
Dünyamız dəyişər bütün,
İnana bilmirəm unudasan sən.

Sevmişəm köz kimi mən yana-yana,
Yananda heç zaman dayanmaq olmur.
Bir vaxt inanmışdım yalanlarına,
İndi həqiqətə inanmaq olmur.

Söylə, kimlər oldu aranı kəsən,
Bir qəlbi söz ilə oxlamaq üçün.
Danış,
Yalan danış mənə, istəsən,
Danış, həqiqəti saxlamaq üçün.

Saçlarımın qoxusu
Saçlarına hopubdur.
Gözlərinin  yuxusu
Gözlərimdən qopubdur.

Üzündəki iz yeri
Gözlərimin izidir.
Qəlbindəki köz yeri
Ürəyimin közüdür.

Sözlərin, söhbətlərin
Mənimkidir, mənimki…
Düşünər dərin-dərin
Ürəyin mənim təki.

Qəlbimdən qopan yellər
Qəlbində itib-batır.
Bilməyir ki, köksünün
Altında mərmi yatır.

•••
Niyə yolumu azdım?-
Yox, mən indiyə kimi,
Deyəsən, sevməmişəm,
Sevsəydim soyumazdım.

Zirvələrə qalxıram,
Neçə qarlı zirvəyə.
Mən niyə soyumuşam,
Bəlkə zirvələr deyə?!

Kimisə sevəm gərək!
Ayağımın altında
Torpaq durmaq istəmir.
Sinəmdə vuran ürək
Sevgisiz öz ömrünü
Başa vurmaq istəmir.

Bəlkə geri qayıdım,
Kəsibdir zaman yolu.
Yox, yox, dönən deyiləm,
Tutsa da duman yolu.

 

İLK  SEVGİ  DƏSMALI

Həyatda çoxuna ilk sevgi sözü
Dönük məhəbbətdən yanar köz olur.
Deyirlər, bilmirəm,
Yalan, ya düzü
Çox vaxt ilk məhəbbət uğursuz olur.

Əhdi, məhəbbəti sınamaq üçün
Sən mənə dəsmal da bağışlamışdın.
Gəlmişdin, əbədi sən yanmaq üçün,
Bəs niyə bir anda yanıb alışdan?

Başa düşəmmirəm kimdə günah var,
Axı, kim ayırdı iki əzizi?
Görən ilk sevgimi oldu günahkar,
Yoxsa ki, bu dəsmal ayırdı bizi?

•••
Görüşdük,
Biz olduq hamıdan əziz.
Ayrıldıq,
Qoy ürək kədərlə dolsun.
Dedik ki, vaxt gələr görüşərik biz,
Görüş bizim üçün qoy ümid olsun.

Qatar yola düşdü ayrılıq günü,
Elə bil, əbədi ayrılıb getdin.
Yaş boğdu, islatdı sənin üzünü,
Yenə sən ümidlə mənə əl etdin.

Gəlirəm o yerə mən dönə-dönə,
Gözümə sən orda, orda dəyirsən.
Neçə qatar gəlir,
Ayrılır yenə,
Mənə elə gəlir əl eyləyirsən.

•••
Gün hardan doğmuşdu ömrün bu vaxtı?
Çıxmadın, boş qaldı məhəbbət taxtı -
… Saçların sinəmdə qıvrılacaqdı.

Sevgi qapısını gizli döyən kəs
Məndən sənə dedi, səndən deyən kəs.
Ara sözlərinə inandın əbəs.
Qəlbi səksəkəli, səsli eylədin,
Bizi bu dünyada küslü eylədin.
Keşişsiz, kilsəsiz, bilmirəm, nədən
Mən Kərəm, özünü Əsli eylədin.

 

QAYITMA,  QAYITSAN…

Hər sözü eylədin ürəyinə yük,
Sən necə inandın deyilən sözə.
Qoy heç kim bilməsin nədən inciyik,
Danışsam,
Eşidib gülərlər bizə.

Əlindən quş kimi uçdu səadət,
Qəlbinə qısqanclıq doldu, nə doldu.
İllərlə sınaqdan çıxan məhəbbət
İşə bax,
Bir sözün qurbanı oldu.

Bu həsrət yolumda olar çən, duman,
Axtarıb o eşqi
Yaşayaram mən.
Ay keçər,
İl ötər, gələr bir zaman
Bu həsrət saçından görünər dən-dən.
 
            •••
Qəlbimdən qığılcım vermişəm axı…
Qəlbində söz olub danışan odu.
Gizlədə bilməzsən,
Görmüşəm axı,
Sənin kirpiyində alışan odu.

Bəzən çənli gündə, dumanlı gündə
Sən sala bilməzsən ürəyi bəndə.
Hələ bilməyirsən sevgi önündə
Sərhəd də acizdir, sərhəd çəkən də.

Götür məhəbbətin ağır yükünün
Ən böyük tayını çiynimə aşır.
Hələ bilməyirsən sevgi mülkünün
Həsrəti ən müdrik nağıl danışır.

Döyəcək qəlbini payız yağışlar,
İnadın köz kimi sönəcək onda.
Məndən üz döndərən soyuq baxışlar
Yenidən od alıb yanacaq onda.

Bu yolu bir anda getməyə nə var,
Belə tələsməyə hamı qoçaqdır…
Bir zaman sürətlə getdiyin yollar
Qıvrılıb boynuna sarılacaqdar.

Qalıb səksəkəli hər qış, hər bahar
Hər vaxt qor dolacaq sənin yerinə.
… Yükü çiyinlərdə çəkməyə nə var?!
Qonacaq qəm yükü kirpiklərinə.

Həsrətin səmaya kəmənd atacaq,
Günəş istəyəcək qəlbin, gözün də.
Osa səhər, axşam doğub batacaq,-
Sevgisiz qalacaq dünya üzündə.

Durnalar deyəndə vida nəğməsi,
O anlar yenidən varaqlanacaq.
O dadlı günlərin quru kölgəsi -
Şirin xatirələr sənə qalacaq.

 

QAYTAR  MƏHƏBBƏTİ

Deyirlər, çıxırsan uzun yollara,
Baxırsan…
Baxırsan, qəmli baxırsan.
Mənasız deyirdin özün yollara,
İndisə
Gözləri nəmli baxırsan.

Eşqim daşa dəydi,
Soyuq bir daşa,
Özün de,
Bunları sən etmədinmi?!
Hələ çox var idi boranlı qışa,
Dağların başını çən etmədinmi?!

Düşünmə,
Nə deyər camaat bizə,
El, oba yanında bu, gülünc deyil.
Mən də ki,
Vurmaram keçəni üzə.
Qaytar məhəbbəti,
Hələ gec deyil.

 

ÖZÜN  BİLƏN  YAXŞIDIR

Yığdın umu-küsünü
Qəlbinə qalaq-qalaq.
Bir yad sözü, hissini
Daradı daraq-daraq.

Mən də susdum,
Neyləyim,
Bəzən susmaq yaxşıdır.
İnan, 
Düzünü deyim,
Sevib küsmək yaxşıdır.

Sevginin göz yaşını
Qəlbdən silən yaxşıdır.
Sev ürəyin biləni,
Ürək bilən yaxşıdı.

Eşqdə məğrur olan yox,
Bir az enən yaxşıdı.
Lap yolun yarısından
Geri dönən yaxşıdı.

Demə ki,
Səhər-axşam,
Deyib-gülən yaxşıdır.
Bilsən özün biləni,
Özün bilən yaxşıdır

 

İSTƏSƏN  DƏ, İSTƏMƏSƏN  DƏ…    

Bir gözəl görmüşdüm, nur çeşməliydi,
Nə yaxın durmalı, nə keçməliydi.
Əvvəl o görməli, o seçməliydi,
Onu istəsən də, istəməsən də.

Bilmirəm saçına nə düzdü gözəl,
Baxdım, elə bildim gündüzdü gözəl.
Özüm də bilmədən can üzdü gözəl,
Canı istəsən də, istəməsən də.

Vaxt keçdi, dəyişdi dünyanın donu,
Görəsən, nə zaman itirdim onu?
Yaş ötdü, o sevda, o illər hanı,
Hanı, istəsən də, istəməsən də?

 

ÜRƏK  SÖZSÜZ  DANIŞIR

Telefon dilə gəlir,
Demək, hələ ümid var.
Başlayır dillənmədən
Nəfəslə "danışıqlar".

Köksünü ötürürsən,
Nəfəs mənə tanışdır.
Mən bunu istəyirdim, -
Deyirdim ki, sən məni
Nəfəsinlə danışdır.

Axı mənə sözün yox,
Nəfəsin gərək idi.
Bir vaxt dediklərini
Nə yaxşı ki, özün yox,
Mənə nəfəsin dedi.

İndi ayrılmışıq biz,
Qovuşan telefonun
Zəng çalan dilləridir.
İndi görüş yerimiz
Telefon telləridir.

Bir zaman buza dönür,
Deyirdim alışmırsan.
İndi ürəyin dinir,
Sən özün danışmırsan.

            
 *   *   *
Həyatın neyə dönüb
Sevincləri, qəmləri;
Təzad üstə köklənib
Bu dünyanın simləri.